HomeSitesEssaysTemplesKatha


Tribeni Zafar Khan Masjid (1298) Hugli
Bagerhat Shaith Gombuz (1440) Khulna
Bagha Nusrat Shahi Mosque (1523) Rajshahi
Bansberia Ananta Basudeb (1649) Hugli
Dhaka Lalbagh Fort (17th), Goaldi Mosque (1705) Dhaka
Malancha Dakshina Kali (1712) Medinipur
Daspur Gopinath (1716), Lakshmi Janardan (1791) Medinipur
Amadpur Madan Gopal (1730) Bardhaman
Hatbasantapur Jayachandi (1734) Hugli
Chandannagar Nandadulal (1740), Burosiva (18th) Hugli
Joynagar Abandoned (1740) Hugli
Halisahar Nandakishore (1743) 24 Parganas
Gurap Nandadulal (1751) Hugli
Aknapur Abandoned (1758), Raghunath (1760) Hugli
Akui Radha Kanta (1761) Bankura
Bhalia Raghunath (1772) Hugli
Atpur Radha Govinda (1786) Hugli
Asanda Sridhar (1789) Howrah
Puthia Govinda (18th), Bhubaneswar (1823) Rajshahi
Laoda Banka Raya (1801) Medinipur
Tilantapara Janaki Ballabh (1810) Medinipur
Alangiri Raghunath (1810) Medinipur
Goura Lakshmi Janardan (1824) Medinipur
Radhakantapur Gopinath (1844) Medinipur
Joypur Vishnu (19th) Bankura
Ajuria Lakshmi Janardan (1871) Medinipur

AboutCommentsReferencesKaladarshana

Photos and Text © Amit Guha